getSafely

fun <K, V> HashMap<K, V>?.getSafely(key: K?): V?

安全地根据 Key 获取 HashMap 中对应的 值